Mokesčių lengvatos: kokiomis priemonėmis gelbėti verslą?

LR Vyriausybei nuo kovo 16 d. visoje valstybėje paskelbus karantiną bei įvertinus COVID-19 pandemijos neigiamus padarinius ekonominei situacijai, 2020-03-16 Vyriausybė patvirtino ekonomikos skatinimo priemonių planą (toliau – Planas), kuriame numatytos papildomos mokestinės lengvatos priemonės, kuriomis gali/galės pasinaudoti verslas, siekdamas sušvelninti patiriamus nuostolius dėl susidariusios ypatingos situacijos Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Vyriausybės Plane numatytos priemonės, padėsiančios verslui išsaugoti likvidumą:

 1. Kuo skubiau suteikti mokestines paskolas atidedant arba išdėstant mokesčius sutartu grafiku, netaikant palūkanų.
 2. Sustabdyti mokestinių nepriemokų išieškojimo veiksmus, vadovaujantis protingumo kriterijais.
 3. Atleisti mokesčių mokėtojus nuo baudų, delspinigių už mokesčių prievolių neįvykdymą laiku.
 4. Sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio mokestinės nepriemokos sumokėjimą.
 5. Padidinti Žemos ūkio paskolų garantijų fondo ir INVEGA garantijų limitą 500 milijonų eurų ir išplėsti garantijų suteikimo sąlygas. Mažoms ir vidutinėms įmonėms kompensuoti nuo 50 iki 100 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų sumos.
 6. Sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą elektros energiją ir gamtines dujas UAB „Ignitis“ verslo klientams.
 7. Rekomenduoti savivaldybėms sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti komunalines įmokas ir įmokas už šilumos energiją.
 8. Rekomenduoti savivaldybėms atleisti mokesčių mokėtojus nuo komercinės paskirties nekilnojamojo turto, žemės mokesčių.

 

Žemiau advokatų profesinės bendrijos JurisConsultus advokatas, partneris Gilbertas Kinderevičius pateikia svarbiausią informaciją apie mokestinių prievolių vykdymo palengvinimo priemones.

 

 • Mokesčių atidėjimas/išdėstymas

LR Mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ) įtvirtintos mokestinių prievolių įvykdymą palengvinančios nuostatos. Pagal MAĮ 88 str. mokesčių mokėtojai, turintys laikinų finansinių sunkumų, nustatyta tvarka gali kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu atidėti arba išdėstyti susidariusią mokestinę nepriemoką (skolą).

Atitinkamai yra sudaroma Mokestinės paskolos sutartis (toliau – MPS), sutartyje nustatant mokesčių atidėjimo/išdėstymo grafiką. Už suteiktą mokestinę paskolą paprastai yra mokamos palūkanos, kurių dydį nustato finansų ministras, tačiau remiantis Vyriausybės Plane pateikta informacija, palūkanos skaičiuojamos nebus. 2020-03-18 VMI viešai skelbia, kad įvardins ekonominės veiklos rūšis, kurias vykdantys mokesčių mokėtojai dėl minėtos priežasties galimai patyrė tiesioginį neigiamą poveikį, bei paskelbs mokesčių mokėtojus, kuriems pateikus prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį, nebus skaičiuojamos palūkanos.

Numatoma, kad sudarius MPS, mokesčiai gali būti atidėti iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir toliau mokami sutartu grafiku (jei mokesčių mokėtojas neprašys intensyvesnio mokėjimo).

 • MPS sudarymas

Pažymėtina, kad siekiant, jog pagalba su sunkumais dėl COVID-19 susidūrusį verslą pasiektų kuo greičiau, prašymų pateikimui bus taikomas „vieno langelio“ principas ir supaprastintu būdu t.y., vienas VMI ir Sodrai adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas VMI. Atsisakyta papildomai privalomų pateikti dokumentų, pasiliekant teisę jų paprašyti atskirais atvejais.

VMI parengs minėto prašymo formą, kurią užpildžius bus galima pateikti per Mano VMI, e. paštu vmi@vmi.lt arba klasikiniu paštu. Atskirai kreiptis dėl įmokų atidėjimo į Sodrą nereikės.

Priimant sprendimą dėl MPS sudarymo, VMI kiekvieną mokesčių mokėtojo prašymą ir situaciją vertina individualiai, remiantis pateikta informacija bei vadovaujantis patvirtintais kriterijais.

Plečiant Plane numatytas paramos priemones verslui, šiuo metu yra parengtas pasiūlymas, leisiantis MPS sudaryti ir dėl Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įmokų, kurių mokėjimo terminas yra š. m. kovo 16 d., kas leistų verslui, susidūrusiam su veiklos iššūkiais dėl COVID-19, išdėstyti ir GPM įmokas dalimis bei jas mokėti sutartu grafiku.  Kaip viešai skelbia VMI, iki tol, kol bus priimti teisės aktai, kuriais numatyta išplėsti paramos priemones verslui bei leisti sudaryti MPS dėl GPM (kurio mokėjimo terminas yra š.m. kovo 16 d.), VMI šio mokesčio išieškojimo nevykdys.

MPS sudarymas stabdo mokesčio ir su juo susijusių sumų, kurių mokėjimo terminas yra atidedamas (išdėstomas) priverstinį išieškojimą. Ši apsauga įsigalioja tik nuo MPS sudarymo dienos, todėl kreipiantis dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo ar atidėjimo kartu yra rekomenduotina prašyti, kad VMI taip pat nepradėtų arba sustabdytų (jei kreipimosi metu jau pradėta) nepriemokos išieškojimą iki mokestinės paskolos sutarties sudarymo dienos.

 • Atleidimas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo

Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojai laikinai nevykdo veiklos (nesudaro ir nevykdo jokių sandorių; nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais; negauna pajamų, išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas), jie gali būti laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo.

 • Avansinio pelno mokesčio mokėjimo būdo pakeitimas ir avansinio pelno mokesčio deklaravimo terminai

Kartą metuose įmonės turi teisę pakeisti avansinio pelno mokesčio mokėjimo būdą: pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus būdą į būdą pagal numatomus rezultatus. Kas reiškia, kad jei įmonė pakeičia avansinio pelno mokesčio mokėjimo būdą pagal numatomus rezultatus, tai sumažėjus įmonės pelnui, mokėtinas pelno mokesčio avansas taip pat sumažėja, arba jo gali visai nelikti.

Norėdama pakeisti mokesčio apskaičiavimo būdą, įmonė turi tai pažymėti pateikdama avansinio pelno mokesčio deklaraciją.

Pagal galiojančius teisės aktus, įmonės privalėjo pateikti avansinio pelno deklaracijas iki kovo 16 d. Tuo tarpu mokesčių administratorius dviem savaitėms, t.y. iki kovo 30 d. nukelia avansinio pelno mokesčio už 2020 m. I ketvirtį deklaravimo ir sumokėjimo terminą. Atitinkamai įmonės, kurios šiuo metu dėl COVID-19 susidūrė su veiklos iššūkiais, pateikti avansinio pelno mokesčio deklaraciją turės daugiau laiko.

Taip pat LR Pelno mokesčio įstatyme nustatyta tvarka, visoms įmonėms, kurios per mokestinį laikotarpį apskaičiuoja mokestinį nuostolį, suteikiama galimybė perkelti susidariusius mokestinius nuostolius į kitus mokestinius laikotarpius ir jais susimažinti tais mokestiniais laikotarpiais apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną.

 • Metinis GPM deklaravimas

VMI vietoje buvusios gegužės 4 d., pratęsė metinio gyventojų pajamų deklaravimo ir GPM už 2019 metus sumokėjimo terminus iki 2020 m. liepos 1 d. Dėl to ilgiau bus galima teikti ir prašymus skirti pajamų mokesčio dalį organizacijoms, politinėms partijoms bei profsąjungoms.

Taip pat pažymėtina, jog GPM permokų grąžinimo terminas nesikeičia, kas reiškia, jog gyventojams, teisingai ir laiku pateikusiems deklaraciją, jos bus grąžintos kaip ir kasmet, iki liepos 31 d.

 • Atleidimas nuo žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio

Savivaldybėms rekomenduota atleisti mokesčių mokėtojus nuo komercinės paskirties nekilnojamojo turto, žemės mokesčių. Vilniaus miesto savivaldybė jau patvirtino ketinimą vykdyti rekomendaciją.

 • Sodros įmokų mokėjimo atidėjimas

Numatyta galimybė negalint laiku sumokėti Sodros įmokų, jas atidėti pateikiant prašymą per VMI (vienas VMI ir Sodrai adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas VMI) dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. Atsisakyta papildomai privalomų pateikti dokumentų, pasiliekant teisę jų paprašyti atskirais atvejais. Nuo prašymo pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas.

Sodrai pritarus atidėjimui, įmonės atstovui reikia atvykti į Sodros skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

Jeigu įmonė jau yra pateikusi prašymą įmokas atidėti ar sudariusi darbuotojų socialinio draudimo įmokų atidėjimo sutartį su Sodra ir šiuo metu negali mokėti įmokų pagal nustatytą grafiką, įmokų atidėjimo sutartis nebus nutraukiama – verslininkai per vieną mėnesį nuo ekstremalios situacijos šalyje atšaukimo turėtų kreiptis į Sodrą dėl įmokų atidėjimo sutarties sąlygų ir grafiko pakeitimo.

 • Išieškojimas, baudų ir delspinigių (ne)mokėjimas

Artimiausiu metu VMI, atsižvelgdama į nustatytus ribojimus/draudimus veiklos vykdymui, įvardins ekonominės veiklos rūšis, kurias vykdantys mokesčių mokėtojai dėl COVID-19 galimai patyrė tiesioginį neigiamą poveikį, bei paskelbs mokesčių mokėtojus, kuriems bus taikomos pagalbos priemonės:

 • nevykdomas deklaruotų mokesčių išieškojimas,
 • taikomas atleidimas nuo delspinigių,
 • pateikus prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį, neskaičiuojamos palūkanos.

Šiems mokėtojams bus taikomos ir analogiškos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

Įmonės, neradę savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, dėl minėtų pagalbos priemonių taikymo galės kreiptis į mokesčių administratorių, pateikdami nustatytos formos prašymą dėl pasirinktų pagalbos priemonių taikymo.

VMI, Sodra ir Muitinė netaikys išieškojimo veiksmų (išskyrus muitus) ir neskaičiuos delspinigių neigiamą poveikį patyrusiems mokesčių mokėtojams, nuo tų mokesčių, kurių sumokėjimo terminas yra po šių metų kovo 16 d. (nuo karantino paskelbimo). Šis principas galios iki tol, kol šalyje bus atšaukta ekstremalioji situacija.

Mokesčių skoloms, kurios susidarė dar iki paskelbiant karantiną, tačiau šiuo metu jų negalint sumokėti, įmonės turėtų kreiptis į VMI dėl MPS, o tie mokesčių mokėtojai, kurie jau yra sudarę tokias sutartis, gali pateikti prašymą pakeisti MPS grafiką ir sąlygas.

 • Galimybė verslo klientams atidėti/išdėstyti įmokas UAB „Ignitis“

Kaip viešai informavo Energetikos ministerija, siekiant padėti įveikti kylančius iššūkius, „Ignitis“ verslo klientai dėl mokėjimų atidėjimo ar mokėjimų grafiko koregavimo galės kreiptis tais atvejais, kai dėl karantino jiems kyla pagrįsti tokių pakeitimų poreikiai. Dėl verslo klientų mokėjimų kiekvienu atveju bus sprendžiama individualiai.

 

Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju, kreiptis į advokatų profesinę bendriją „JurisConsultus“ el. paštu info@jurisconsultus.lt arba tel. +370 645 05754.

Daugiau naujienų

„JurisConsultus“ sėkmingai atstovavo klientą byloje dėl avanso grąžinimo pagal preliminariąją sutartį

Atstovavome atsakovą ginče dėl 60 000 EUR avanso pagal preliminariąją sutartį grąžinimo, kuomet būsimasis nekilnojamojo turto pirkėjas nesudarė pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

SEMINARAS: „Kokia yra valdybos nauda verslui ir jo savininkams?“

Augant verslui svarstote, kada yra tinkamas laikas patikėti strateginius verslo sprendimus profesionalams.
Galvojate apie atsitraukimą nuo verslo?
Keliate klausimus ar norite pasisemti daugiau žinių, kaip tinkamai suformuoti valdybą, kuri padėtų verslui įgauti antrą kvėpavimą ir augti?
O gal jau esate kelyje tapti valdybos nariu?
Jurisconsultus ir GS Consult organizuojamame seminare pristatysime pagrindines valdybos narių funkcijas.
Aptarsime įmonių valdymo klausimus, remiantis ne tik gerąja praktika, bet ir atsižvelgiant į galimas rizikas ją valdant.
Šie mokymai skirti planuojantiems tapti valdybų nariais ar jau pradėjusiems šį karjeros kelią. Taip pat verslų savininkams ar organizacijų vadovams, kurie svarsto apie valdybos formavimą, jos tikrą poreikį ir nori sužinoti apie tai iš praktikų.
Grupėje bus ne daugiau nei 14 asmenų, tad turėsite pakankamai laiko drauge su lektoriais aptarti jums rūpimus klausimus, bei surasti tinkamus sprendimus pateiktoms situacijoms.

Mūsų partneriai

 • partner image
 • partner image
 • partner image
 • partner image
 • partner image