COVID-19: subsidijų suteikimo tvarka darbdaviams

Lietuvoje dėl įvestos ekstremalios situacijos ir paskelbto karantino, sunkumų patiriančiam verslui, valstybė skirs paramą, kuria siekiama išsaugoti darbo vietas. Ir nors Seimas praėjusią savaitę atidėjo įstatymo priėmimą dėl subsidijų išmokėjimo tvarkos bei jų dydžių patvirtinimo, pagrindinės gairės – planuojama išliks tos pačios.

KAS GALI SKELBTI PRASTOVĄ?

Darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai:

 • LR Vyriausybė paskelbia ekstremalią situaciją ir karantiną ir
 • darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes:
  • dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba
  • darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

 

KOKIO DYDŽIO KOMPENSACIJŲ GALI TIKĖTIS VERSLAS PRASTOVOS METU? AR YRA KOMPENSACIJOS LUBOS?

Seimui pritarus naujam Užimtumo įstatymo projektui (posėdis numatytas 2020-04-07) darbdaviams patiriamos išlaidos darbo užmokesčiui bus kompensuojamos skiriant subsidiją, kurios dydis apskaičiuojamas procentais nuo užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino dienos nustatytas darbo užmokestis, ir nuo darbdavio pasirinkimo sudaro:

 • 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip 1,5 MMA (910,5 eurų bruto).
 • 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip 1 MMA (607 eurai bruto).

Subsidija bus mokama iki kol tęsiasi ekstremali padėtis ir karantinas.

 

KAS TURI TEISĘ GAUTI SUBSIDIJĄ?

Darbdaviai, atitinkantys visas šias sąlygas:

 • kuriems nėra iškelta bankroto byla ir nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 • kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos neturėjo baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nurodytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus;
 • kurių teisinė forma nėra biudžetinė įstaiga;
 • kurie dėl Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino darbuotojams DK 47 str. 1 d. 2 p. nustatytu atveju paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas.

Subsidijomis prastovų metu per karantiną gali pasinaudoti darbdaviai, įskaitant neįgaliuosius bei kitas remiamas grupes įdarbinančios įmonės, nevyriausybinės organizacijos ir asociacijos, išskyrus darbdavį, kurio teisinė forma yra biudžetinė įstaiga.

 

KUR KREIPTIS DĖL SUBSIDIJOS GAVIMO?

 • Dėl subsidijos skyrimo darbdavys nuo 2020 m. balandžio 5 d. turi kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė.
 • Paraiškos kartu su reikiamais dokumentais pateikiamos elektroniniu paštu į Klientų aptarnavimo departamentus, pasirašius elektroniniu parašu arba siunčiant paštu į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių, kurio teritorijoje įmonė yra registruota.

SVARBU! Nepasirašyti arba netinkamai pasirašyti dokumentai bus grąžinami juos pateikusiam darbdaviui ir toliau nebus nagrinėjami.

 

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?

Kreipiantis pirmą kartą:

 • Užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Užimtumo įstatymo 41 str. 21 nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gauti (Pasiūlymo forma).
 • Užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems DK 47 str. 1 d. 2 p. nustatytu atveju paskelbta prastova (Prašymo forma).
 • Dokumentų, patvirtinančių prastovos paskelbimą (įsakymo, nutarimo ar kt.), kopija.

Kreipiantis kitais mėnesiais:

 • teikiami aukščiau 2 ir 3 punktuose nurodyti dokumentai
 • darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį, už kurį buvo išmokėta subsidija darbo užmokesčiui, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiantys dokumentai.

Dokumentai teikiami ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

SVARBU! Tais atvejais, kai darbdavys dėl subsidijos darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu skyrimo kreipiasi tik vieną kartą, taip pat tais atvejais, kai subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas yra nutraukiamas, darbdavys privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo subsidijos darbo užmokesčiui gavimo dienos pateikti Užimtumo tarnybai darbo užmokesčio už praėjusį kalendorinį mėnesį, už kurį buvo išmokėta subsidija darbo užmokesčiui, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiančius dokumentus. Atsakomybė darbdaviui, nepateikusiam nurodytų dokumentų per nustatytą terminą, nustatyta Užimtumo įstatymo 61 straipsnyje. Išmokėta subsidija bus išieškoma teisės aktų nustatytą tvarka.

 

KADA NUTRAUKIAMAS SUBSIDIJOS MOKĖJIMAS?

 • Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas;
 • įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 • įregistravus likviduojamos įmonės statusą Juridinių asmenų registre;
 • VDI nustačius, kad užimtas asmuo, kurio darbdaviui paskirta ir mokama subsidija darbo užmokesčiui, vykdo darbo funkcijas jam dėl karantino paskelbtos prastovos metu.

 

KOKIUS VEIKSMUS TURI ATLIKTI DARBDAVYS NORĖDAMAS GAUTI SUBSIDIJĄ?

 • priimti įsakymą dėl prastovos, kuriame turi būti nurodyta prastovos skelbimo priežastys, prastovos rūšis (prastova ar dalinė prastova), prastovos laikotarpis, darbuotojas ar sąrašas darbuotojų, kuriems skelbiama prastova ir pan.
 • įsakyme nurodyti, jog prastova nulemta karantino, kuris paskelbtas 2020-03-14 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 207.
 • įsakyme nurodyti, jog darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.
 • įsakyme nurodyti, jog darbuotojui, kuriam paskelbta prastova, nereikalaujama, kad jis atvyktų į darbovietę.
 • su įsakymu būtina supažindinti darbuotojus, apie jiems skelbiamą prastovą (pasirašytinai arba gali būti elektroninėmis ryšio priemonėmis, jei yra galimybė), t.y. supažindinti darbuotojus reiktų taip, kad po to galėtumėte įrodyti, kad darbuotojas tikrai buvo supažindintas su minėtu įsakymu.
 • ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prastovos paskelbimo darbdavys privalo informuoti Valstybinę darbo inspekciją apie prastovos paskelbimą darbuotojui.
 • prastovos metu mokėti ne mažesnę kaip minimalią mėnesinio dydžio algą (607 Eur), kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.
 • išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos, kurioms išlaikyti buvo mokama subsidija.
 • Informuoti (gali būti elektroninėmis ryšio priemonėmis, jei yra galimybė arba kita įmonėje nustatyta tvarka) visus darbuotojus, nurodytus Prašyme išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems DK 47 str. 1 d. 2 p. nustatytu atveju paskelbta prastova, kad:
  • siekiant išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui jų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) bus naudojami registracijai Užimtumo tarnyboje bei kreipiantis į SODRA, VMI ir kitas institucijas ar įstaigas dėl duomenų gavimo;
  • jų asmens duomenys bus teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio reglamento nustatyta tvarka;
  • jie turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti („teisė būti pamirštam“) savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, taip pat teisę į savo asmens duomenų perkeliamumą, teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, pateikdami rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo asmens duomenų valdytojui – Užimtumo tarnybai, Geležinio Vilko g. 3A, 03131, Vilnius, juridinio asmens kodas 190766619.
  • baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui, jų registracija Užimtumo tarnyboje bus nutraukta.

SVARBU! Paaiškėjus, kad prastovos metu darbuotojas dirba, subsidija darbdaviui būtų nutraukiama, o jau išmokėtą visą subsidijos sumą, gautą už darbuotoją, dėl kurio buvo nustatytas minėtas pažeidimas, darbdavys turėtų grąžinti ne vėliau kaip per 2 mėnesius.

SVARBU! Darbdaviai, kuriems subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas buvo nutrauktas, per 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos atleidę iš darbo daugiau kaip 50 procentų darbuotojų, kuriems buvo paskelbta prastova dėl karantino ir už juos mokama subsidija darbo užmokesčiui, išskyrus darbuotojus, atleistus pagal DK:

 • darbo sutarties šalims susitarus dėl išbandymo,
 • darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių ar dėl svarbių priežasčių,
 • darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės bei nesant darbo sutarties šalių valios,
 • dėl darbuotojo mirties,

dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse gali ne anksčiau kaip po 12 mėnesių baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui.

SVARBU! Darbdaviai, iki įsigalios 2020-03-31 pakeistos DK 47 str. nuostatos paskelbę darbuotojams prastovą DK 47 str. 1 d. 2 p. nustatytu atveju, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pakeisto įstatymo įsigaliojimo privalės informuoti Valstybinę darbo inspekciją apie prastovos paskelbimą darbuotojams.

 

Turėmi klausimų dėl subsidijų suteikimo tvarkos, dėl individualios teisinės konsultacijos kreiptis į advokatų profesinę bendriją „JurisConsultus“ el. paštu info@jurisconsultus.lt arba tel. +370 645 05754.

Daugiau naujienų

„JurisConsultus“ sėkmingai atstovavo klientą byloje dėl avanso grąžinimo pagal preliminariąją sutartį

Atstovavome atsakovą ginče dėl 60 000 EUR avanso pagal preliminariąją sutartį grąžinimo, kuomet būsimasis nekilnojamojo turto pirkėjas nesudarė pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

SEMINARAS: „Kokia yra valdybos nauda verslui ir jo savininkams?“

Augant verslui svarstote, kada yra tinkamas laikas patikėti strateginius verslo sprendimus profesionalams.
Galvojate apie atsitraukimą nuo verslo?
Keliate klausimus ar norite pasisemti daugiau žinių, kaip tinkamai suformuoti valdybą, kuri padėtų verslui įgauti antrą kvėpavimą ir augti?
O gal jau esate kelyje tapti valdybos nariu?
Jurisconsultus ir GS Consult organizuojamame seminare pristatysime pagrindines valdybos narių funkcijas.
Aptarsime įmonių valdymo klausimus, remiantis ne tik gerąja praktika, bet ir atsižvelgiant į galimas rizikas ją valdant.
Šie mokymai skirti planuojantiems tapti valdybų nariais ar jau pradėjusiems šį karjeros kelią. Taip pat verslų savininkams ar organizacijų vadovams, kurie svarsto apie valdybos formavimą, jos tikrą poreikį ir nori sužinoti apie tai iš praktikų.
Grupėje bus ne daugiau nei 14 asmenų, tad turėsite pakankamai laiko drauge su lektoriais aptarti jums rūpimus klausimus, bei surasti tinkamus sprendimus pateiktoms situacijoms.

Mūsų partneriai

 • partner image
 • partner image
 • partner image
 • partner image
 • partner image