ADVOKATŲ PROFESINĖ BENDRIJA „JURISCONSULTUS“

PRIVATUMO POLITIKA

I. SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;

1.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

1.3. Reglamentas Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.

1.4. Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone);

1.5. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

 

II. JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

2.1. Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome įrašant internetiniame puslapyje [http://jurisconsultus.lt/] naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje.

2.2. Mūsų internetiniame puslapyje yra pateikiamos nuorodos į Mūsų partnerių: UAB „In salvo“, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, UAB „Med grupė“, KTU „Startup space“, UAB „BTT Group“ internetinius puslapius. Mes nesame atsakingi už tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą šiuose internetiniuose tinklapiuose.

2.3. Jūsų asmens duomenys, įstatymų nustatyta tvarka gali būti perduodami tretiesiems asmenims.

 

III. SLAPUKAI

3.1. Mūsų naudojami slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius Mūsų internetiniame puslapyje.

3.2. Slapukų pagalba Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
         3.2.1. Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
         3.2.2. Jūsų naršymo istoriją;
           3.2.3. 
Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
         3.2.4. apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
         3.2.5. naršymo puslapyje trukmę, sesijos pradžios ir pabaigos laiką;
         3.2.6. Jūsų pasirinktą internetinio puslapio kalbą;
         3.2.7. peržiūrėtas internetinio puslapio sekcijas;
         3.2.8. kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus puslapyje.

3.3. Slapukus naudojame siekdami:
         3.3.1. užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
         3.3.2. tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
         3.3.3. diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
         3.3.4. analizuoti naudotojų elgseną naršant Mūsų puslapyje;
         3.3.5. suteikti platformai „Google Analytics“ informaciją apie Jūsų naršymo elgseną;
         3.3.6. nustatyti, kokią internetinio puslapio kalbą buvote pasirinkę naršydami šiame puslapyje.

3.4. Mes naudojame šių kategorijų slapukus:
         3.4.1. analitinius slapukus, leidžiančius atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, taip pat renkančius kitą informaciją, susijusią su svetainės naudojimu. Šie slapukai suteikia informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui, taip pat suteikia informaciją, kuri pateikiama platformai „Google Analytics“;
         3.4.2. funkcinius slapukus, padedančius atpažinti, kokią internetinio puslapio kalbą buvo pasirinkęs lankytojas naršydamas šiame puslapyje. Pakartotinai lankantis Mūsų internetiniame puslapyje informacija bus pateikiama ta kalba, kurią pasirinkote, paskutinį kartą naršydami šiame puslapyje, išskyrus atvejus, kai Jūs rankiniu būdu pašalinate puslapio funkcinius slapukus iš savo interneto naršyklės arba šie slapukai automatiniu būdu yra pašalinami iš jūsų galinio įrenginio pasibaigus slapukų naudojimo laikotarpiui.

3.5. Slapukų naudojimo laikotarpiai:

    _ga –  2 metai; _gid – 1 diena; _gat_gtag_UA_121425056_1 – 1 minutė; pll_language – 1 metai

3.6. Slapukai naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame puslapyje iššokančiame lange galite duoti sutikimą dėl funkcinių slapukų įrašymo į Jūsų galinį puslapį, pažymėdami atitinkamą langelį, ar neduoti sutikimo, palikdami langelį tuščią. Jei neduosite sutikimo dėl funkcinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis puslapyje jame pateikiama informacija nebus suteikiama ta kalba, kurią esate anksčiau pasirinkę. Trečiojo asmens, platformos „Google Analytics“, analitinių slapukų įrašymo į Jūsų galinį įrenginį, Jums apsilankius tinklapyje, Mes kontroliuoti negalime, todėl Jūsų sutikimo dėl šių slapukų neprašome. Platesnę informaciją apie platformos „Google Analytics“ naudojamus analitinius slapukus galite rasti adresu https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Jei nenorite, kad platformos „Google Analytics“ analitiniai slapukai būtų įrašomi į Jūsų galinį įrenginį apsilankius Mūsų tinklapyje, galite savo interneto naršyklės sąrankos parametruose nustatyti trečiųjų šalių slapukų blokavimą. Trečiųjų šalių slapukų blokavimas interneto naršyklėje gali sutrikdyti Mūsų puslapio ar atskirų jo sekcijų tinkamą funkcionavimą. (rekomenduojama)

 

IV. JŪSŲ TEISĖS

4.1. Reglamentas suteikia Jums šias teises:
         4.1.1. teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
         4.1.2. teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
         4.1.3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
         4.1.4. teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
         4.1.5. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

4.2. Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti Mums laisvos formos prašymą. Prašymas teikiamas elektroniniu paštu info@jurisconsultus.lt arba tiesiogiai atvykus į pas Mus. Prašymą galite pateikti pats arba per atstovą. Siekdami užtikrinti asmens duomenų apsaugą Mes prašysime Jūsų patvirtinti savo tapatybę. Atstovas teikdamas prašymą Jūsų vardu privalo kartu pateikti dokumentus, patvirtinančius jo kaip atstovo teises ir pareigas.

4.3. Gautas Jūsų prašymas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Jūsų prašymo nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 2 mėnesių, jei dėl svarbių priežasčių negalime išnagrinėti gauto prašymo per 1 mėnesio terminą. Apie pratęstą Jūsų prašymo nagrinėjimo laikotarpį būsite informuotas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Pranešime apie pratęstą Jūsų prašymo nagrinėjimo laikotarpį taip pat pateiksime priežastis, dėl kurių negalime išnagrinėti Jūsų prašymo per 1 mėnesio terminą.

4.4. Atsakymą į Jūsų prašymą Jums pateiksime tokiu būdu, kokį nurodėte savo prašyme. Jei prašyme nenurodėte, kokiu būdu norėtumėte gauti atsakymą arba, jei prašyme nurodytu būdu Mes atsakymo pateikti negalime dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių, atsakymą Jums pateiksime el. pašto adresu ar kitais Jūsų tvarkomais kontaktiniais duomenimis.

4.5. Esant Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų neatitikimui ar yra kitaip pažeidžiamos Jūsų teisės ir laisvės, susisiekite su Mumis, o Mums negalint padėti, kreipkitės į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.